بوم نقاشی

بوم نقاشی پارس

سایزهای بوم نقاشی پارس

ردیف
اندازه ردیف اندازه ردیف اندازه
1 18 * 13 17 90 * 50 33 40 * 40
2 24 * 18 18 100 * 40 34 50 * 50
3 30 * 20 19 100 * 50 35 60 * 60
4 35 * 25 20 70 * 60 36 70 * 70
5 40 * 30 21 80 * 60 37 80 * 80
6 50 * 30 22 90 * 60 38 90 * 90
7 60 * 30 23 100 * 60 39 100 * 100
8 45 * 35 24 120 * 60 40 150 * 150
9 50 * 40 25 90 * 70    
10 60 * 40 26 100 * 70    
11 70 * 40 27 100 * 80    
12 80 * 40 28 120 * 100    
13 60 * 45 29 150 * 100    
14 60 * 50 30 80 * 120    
15 70 * 50 31 20 * 20    
16 80 * 50 32 30 * 30    

 

10 سایز انتهایی لیست فوق ، بوم های نقاشی مربع شکل هستند .

b_150_100_16777215_00_images_stories_paye-boom_Canvas.jpg

 

پایه بوم فلزی

پایه بوم نقاشی (سه پایه بوم نقاشی ) فلزی ومشکی رنگ

b_150_100_16777215_00_images_stories_paye-boom_steel-easle-canvas.jpg

 

پایه بوم چوبی

پایه بوم نقاشی (سه پایه بوم نقاشی ) چوبی

b_150_100_16777215_00_images_stories_paye-boom_wood-easle-canvas.JPG